2014. sze 13.

Irodalom a "kommunikatív szervezetfejlesztés" kurzushoz

írta: Dr Domschitz Mátyás
Irodalom a "kommunikatív szervezetfejlesztés" kurzushoz

elhavazva_1.jpgKötelező irodalom

 Ajánlott irodalom

 1. Bourdieu, Pierre: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Lengyel György-Szántó Zoltán (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája, Aula, 1998.
 1. Deetz, Stanley: Conceptual Foundations. in. Frederic M. Jablin – Linda L. Putnam (szerk) The New Handbook of Organizational Communication. Advances in Theory, Research, and Methods. Sage publications, inc London, New Delhi, 2001.
 2. Perrow Charles: Szervezetszociológia. Osiris-Századvég-McGraw-Hill. 1994.
 3. Senge, Peter M. Az 5. Alapelv. A tanuló szervezet kialakításának elmélete és gyakorlata. HVG Kiadó 1998.
 4. Simon, Herbert A.: Az ésszerűség szerepe az emberi életben. Gondolat kiadó, Budapest, 2004. Társadalomtudományi Könyvtár, Új Folyam
 5. Sveiby Karl Erik: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2001 Budapest
 6. Szántó Zoltán – Orbán Annamária: A társadalmi tőke koncepciója. In.: Analitikus szemléletmódok a modern társadalomtudományban. Helikon, Budapest, 2006.
 7. Tomasello, Michael: Gondolkodás és kultúra. Osiris Kiadó Budapest, 2002
 8. Tompkins, Phillip K.– Maryanne Wanca-Thibault: Organizational Communication. Prelude and Prospects. In. Frederic M. Jablin – Linda L. Putnam (szerk) The New Handbook of Organizational Communication. Advances in Theory, Research, and Methods. Sage publications, inc London, New Delhi, 2001.
 9. Turner, Victor: A rituális folyamat. Osiris, Budapest, 2002.
 10. Varga Károly: Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése (Akadémiai Kiadó 1988)
 11. Watzlawick, Paul – Weakland, John H. – Fisch, Richard: Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat Budapest, 1990.
 1. Dennett, Daniel: Micsoda elmék. A tudatosság megértése felé. Budapest, Kulturtrade. 1996,
 2. Deutsch, Morton: Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. A Kísérleti társadalomlélektan főárama, (szerkesztette Csepeli György) Gondolat, Budapest, 1981.
 3. French, W. L, Bell, C. H. Organisational Development, Prentice-Hall, 1984.
 4. Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. OSIRIS Budapest, 2001.
 5. Habermas, Jürgen: A cselekvésracionalitás aspektusai.       Jürgen Habermas: Válogatott tanulmányok. Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994.
 6. Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.
 7. Kaplan, R. S. – D. P. Norton: Stratégiai térképek. Hogyan alakulnak át az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? Panem Budapest, 2005
 8. Koestler, Arthur: Szellem a gépben. Európa, Budapest, 2000.
 9. Lippitt Lawrence L.: Jövőválasztás Rész-Vétel Alapítvány 1999 Budapest
 10. Luhmann, Niklas: Bevezetés a rendszerelméletbe. Gondolat, Budapest, 2006
 11. Luhmann, Niklas: Szociális rendszerek. AKTI – Gondolat, Budapest, 2009
 12. Nonaka, I. (1994) A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science 1994. Nonaka, I. (1994)
 1. Polányi Mihály: Személyes tudás. I.-II. Atlantisz. Budapest. 1994.
 2. Polányi, M. The Tacit Dimension, London: Routledge&Kegan Paul. 1966.
 3. Popper, Karl: Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. Clarendon Press. Oxford. 1979.
 4. Popper, Karl: Test és lélek. Typotex Kiadó, Budapest, 1998
 5. Prahalad C. K.: Új menedzsment paradigmák felé. Az alapvető képességtől a közös értékteremtésig. Alinea Kiadó – Rajk László szakkollégium, Budapest, 2009
Szólj hozzá

tudás vezetés