2013. jún 29.

Delfin metafora 9. Hálózati tendenciák

írta: Dr Domschitz Mátyás
Delfin metafora 9. Hálózati tendenciák

intelligens egységek együttműködő hálózata, delfin csapat.jpg

ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható

 Új metaforával írható le a tudás-intenzív társadalom kapcsolatrendszere, melynek lényege, hogy az valójában intelligens egységek együttműködő hálózata, ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható.

Támaszkodjunk a hálózati tendenciákra

naisbitt.jpegJohn Naisbitt, a nyolcvanas évek tíz trendjéről szóló "Megatrendek” és a kilencvenes évek tíz legfontosabb trendjéről szóló “Megatrendek 2000” című könyvében leírt 10 -10 nagy tendenciát, amelyek átalakítják szerinte a világunkat. Valószínű, hogy a többségük hatni fog (már régóta hat) az életünkre és a vállalkozásunkra. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Naisbitt

Lehet, hogy lehetőséget és lehet, hogy veszélyt hoznak.  Itt a hálózatokat érintő néhány tendenciát mutatok be. Tekintsük úgy ezeket a változásokat, mozgásokat, mint energiával rendelkező folyamatokat. Ezek az energiák mindenképpen hatnak a szervezetekre, az életünkre. Tekintsd úgy, mintha hajóskapitány lennél, aki tudja, hogy hova akar eljutni, és e céljához felhasználja a szeleket és a tenger áramlatait.

Az ipari társadalomból az információs társadalomba való átmenet

chaplin5.jpg

 • A változás lényege, hogy az értékek előállítása egyre nagyobb arányban szellemi javak, tudás, információk, előállításából származik. Az emberek egyre inkább szellemi munkával, információk feldolgozásával keresik a kenyerüket. Ez a munka annyira előkészíti a termelés technikai megszervezését, hogy maga az anyagi áruk növekvő mértékű előállítása egyre termelékenyebb lesz, és ezért ezt a dolgozók egyre kisebb aránya termeli meg.
 • Az információk termelésére jellemző az anyagi árukhoz képest, hogy az információkra nem érvényes a megmaradási elv, azaz, ha odaadtuk másnak, akkor még a miénk is marad, ezért az információ, a terjedésével arányban növekszik.
 • Az E-mail, és az Internet segítségével, az információ-áramlás általi munkavégzés ma már nálunk is valóság. Kialakult a globális kommunikáció világa, mely lehetővé teszi a bolygó szinte bármely helyéről, bárhova történő kommunikációt, azok számára, akik ezt el tudták sajátítani. A változás hatására felgyorsult és intenzívebbé vált az emberiség kommunikációja.

knowledge arip_1.gif

 • Fentiek miatt felgyorsultak a változások a tudás, a technika és a termelés, és a mindennapok világában. Az ismeretek gyorsan elavulnak, ezért a konkrét tudások ismerete mellett megnőtt a tudás megszerzésének, és a megszerzés képességének a jelentősége.  Az előbb jelzett változások hatására a permanens tanulás igénye és a tudás előállításának technikái iránti szükséglet is felerősödött.

A technikai kényszertől a fejlett technika és fejlett kapcsolatok felé

 • innvációs együttműködés.pngA tudás gyors elavulása és a tudással kapcsolatos munkavégzés hatására az emberi tényező jelentősége felerősödik. Mert eleven tudás csak emberi elmében, lélekben, emberi személyiségben keletkezik. A szellemi munka egyre nagyobb hányada végezhető otthon és ennek a technikai feltételei is kialakultak.  
 • Az információ feldolgozásának mechanikus része egyre inkább gépesítetté vált és megnő annak a jelentősége, ami speciálisan emberi jellemző: Az ember képes újat, új tudást, új értéket alkotni. Az emberi kreativitás lehetőségei és szükségessége nőnek. Az emberi kreativitás forrása az ember személyisége, a kreativitás, döntően tudattalan folyamat. A termelés egy-re inkább olyan “helyeken történik”, ahol a régi típusú menedzsment nem illetékes, ahova a régi szervezési vezetési módokon nem lehet hatást elérni. A kreativitás feltétele az alkotó szabadsága, az emberek motiváltsága, munkához való pozitív viszonya.
 • Felerősödött a munkaszervezetek világában a régebbi hagyományos keményebb munkaköri leírásokkal, anyagi motivációkkal és hatalommal, hierarchiákkal dolgozó menedzsment mellett és helyett a munka-szervezés “lágyabb”, “soft” oldala. Nő az emberi munkakedv, a lelkesítő célok, a személyiség fejlődéséhez szabott, kihívást jelentő célok szerepe, felerősödött a szervezeti kultúrák versenye.
 • A felhasználható emberi tudás mennyisége már rég meghaladja egy ember lehetőségeit. A tudományfejlődés utóbbi évszázadának hatására egyre szűkebb speciális területek egyre mélyebb megismerésére adódott lehetőség. A specialisták egyre többet tudnak egyre kevesebbről. Ezért a tudás feldolgozása ma már lehetetlen a felkészült tudást hordozó emberek magas minőségű együttműködése nélkül.  Megnő a csúcs minőségű együttműködés igénye.

A centralizációtól a decentralizáció felé történő átmenet

 •  decentralization.jpgAz embereknek egyre több lehetősége támadt a hierarchikus kommunikáció helyébe a mellérendelt viszonyú kommunikációra, mert az információk elérhetők a hierarchián kívülről is, és egyre többször gyorsabban, mint a hierarchiákban.
 • Az ipari termelés arányának csökkenésével párhuzamosan a szolgáltatások és kutató, fejlesztő szellemi termelés kiterjedésével a termelést egyre kevésbé lehet hierarchikusan szervezni, és egyre inkább a közvetlen kommunikációra építő, kétirányú és laza kreatív szellemi termelés válik uralkodóvá.
 • A számítástechnika révén egyre könnyebb elindítani szolgáltatási és szellemi vállalkozást nagyon minimális tőke igénnyel. E szellemi szolgáltató hálózat egy része korábban egy nagyvállalat osztályaként dolgozott, ma önálló vállalkozásként piaci, mellérendelt viszonyban dolgozik a vállalatok számára. Ezek gyakran összeállnak egy-egy megrendelés teljesítésére.
 • A hálózati háttérrel rendelkező és abban élő kis cégek rugalmasabbak, kreatívabbak jobban tudnak alkalmazkodni vevőik igényéhez. Ez különösen a speciális vevő-ismeretet igénylő szolgáltatások területén stratégiai előnyt jelent a rugalmas cégeknek. Ehhez pedig a nagyoknak decentralizálniuk kellett a szervezeteiket. A hierarchiák ott maradtak stabilabbak, ahol kevesebb és lassabb a változás.
 • Az államok is decentralizálják újraelosztó szociálpolitikai, oktatási, rendszereiket, egyre több hatáskört kapnak a helyi szervezetek, s nő az állampolgári szervezetek súlya.
 • Mindezek mögött egy általánosabb, mélyebb civilizatorikus tendencia is mozog, mindezek a hatások a tudás, a kreativitás, a rugalmasság a szabadság, a vevő-közeliség mind-mind felértékeli az egyén szerepét. Kiterjed az individualizáció.

A hierarchiák mellett és helyett, a hálózatok erősödése

pyramid.jpgA szervezeti változások gyors megvalósításának kényszere, a gyors és jó piaci alkalmazkodás, a kreativitás előtérbe kerülése lecsökkenti a régi piramis elvű szervezeti modellek, szervezeti keretek iránti igényt, s ezek helyére sok esetben a gyorsabb és kreatívabb változásokat lehetővé tevő hálózatok kerülnek. A hálózatok egymással társalgó, elgondolásokat, információkat és erőforrásokat cserélő emberek csoportjai. A hálózatok lényege a kommunikáció, a mellérendelt viszonyú kommunikáció a hálózat bármely tagjai között. A kreatív szellemi termelés fő elve a hálózatszerű kommunikáció. A hálózatban a tagok közti potenciális kommunikációs kapcsolatok száma és ezzel a hálózat kreatív szellemi termelő képessége sokszorosa a hierarchiáknak.

 • A hálózati modellben akkor vagyunk sikeresebbek, ha a mi tudásunkat kiegészítő, okos felkészült és együttműködésre képes társak vannak. Ezért érdekünk a társaink kiválósága, mert ezzel mi is kiválóbbak lehetünk. Ez ellentétes a régi motívumokkal, hogy akkor mehettünk előre, azaz a piramisban felfele a szervezeti hierarchián, ha munkatársaink gyengék voltak.
 • A hálózatok terjedése mögött az információkhoz való tömegesebb hozzáférési lehetőségek, és az emberek egymás közti kommunikációjának megsokszorozódott lehetőségei állnak. Az Internet segítségével a hálózati kommunikációnak lecsökkentek a földrajzi korlátjai. Ezért a korlátok inkább kulturálisak, és nyelviek. E kultúrába és nyelvbe az elektronikus kommunikáció kultúrája és nyelve éppúgy beletartozik, mint a közvetlen emberi kommunikáció a másik embert megérteni tudó képessége, a meggyőző beszéd képessége, a tárgyalás-technikai képességek, mint a tömegmédiákban való sikeres szereplés készségei. Akik e korlátokat a legkönnyebben át tudják hidalni, a szellemi termelésben előnyhöz jutnak.
 • Creativity-2.1754358_std.jpgA kreatív munkatársak elevenebbek hálózati keretek között, mint hierarchikus keretekben. Aki a felelősségeket elvevő hierarchiákhoz szokott csak nagyon nehezen tanul meg a felelős mellérendelt viszonyú hálózati modell szerint működni. És viszont aki a hálózati modellben van otthon alkalmatlan a felfele igazodó működésre, mert számára szokatlan a “felfele”.

Támogatási politikák és a hálózatok

A kormányok gazdaság és vállalkozásfejlesztő regionális fejlesztő politikájában egyre inkább az a jellemző a nemzetközi tapasztalatok szerint, hogy egyre szívesebben támogatnak együttműködést tartalmazó projekteket, és csökken az egyes vállalkozásokat támogató források aránya. A magyar gazdaság szereplőire a globális erőtérben, versenyben is hatnak e kormányok által is támogatott és ezért is versenyképes hálózati versenytársak, e tendenciáktól a magyar nemzetgazdaság nincs elszigetelve.

A területfejlesztési törvény, majd a régiók kialakítása óta Magyarországon is gyakorolják az önkormányzatok, majd a gazdasági szereplők, civil szervezetek a források megszerzése érdekében történő együttműködést. Itt van egy sajátosan az újra-új piacgazdaságokra igaz jellemző, hogy még csak alig egy-másfél évtizedes magántulajdonos „magam ura” újrakapitalizálódó társadalomban a hálózati együttműködés kényszere túl korán jön. A szervezetek nehezen vállalkoznak az egyébként is sok bizalmat igénylő kockázatos együttműködésekre. Inkább csak a területfejlesztési, kormányzati Európai Uniós eszközök megszerzése érdekében teszik meg ezt. Miközben a fejlett és régebbi gazdaságokban a hálózatokat kooperációkat támogató gazdaságpolitika mellett sok szerves együttműködésen alapuló hálózat is kialakul.

A témáról olvashatsz még itt:  

http://www.typotex.hu/konyv/domschitz_matyas_el_vagyunk_havazva

Képek

http://www.flickriver.com/photos/snarkphoto/tags/capemay/

http://blog.daum.net/lsd8260/1857

http://est.hu/film/1359/modern_idok

http://quantumstudyclub.blogspot.hu/2008/10/7.html

http://www.thepolisblog.org/2010/05/decentralization-for-development.html

http://www.livescience.com/22621-pyramids-giza-sphinx.html

http://thebrandweavers.blogspot.hu/2011/07/balancing-functionality-with-creativity.html

Szólj hozzá

közösség munka kommunikáció együttműködés tudásmenedzsment hálózat gondolkodás társadalom innováció szervezés rendszer fejlődés gazdaságpszichológia menedzsment vezetés tőke szervezet kreativitás meeting csapatmunka munkaerőpiac értékek csapatépítés vezető tudástársadalom szervezetfejlesztés problémamegoldás emberi erőforrás proaktivitás facilitátor tudásszervezet technoszociális immateriális vagyon hetedik világ Fenntartható fejlődés egyenlő hozzáférés értekezletvezetés meetingvezetés Tudástőke hálózati munka